Zabezpieczenie kredytu Mieszkanie dla Młodych

 • zabezpieczenie kredyt hipotecznyZabezpieczenie kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych jest prawnym zabezpieczeniem zobowiązań kredytobiorcy wobec banku na wypadek gdyby kredytobiorca odmówił spłaty zobowiązań lub nie spłacał w terminie określonym umową kredytu Mieszkania dla Młodych. Takie zabezpieczenie kredytu obejmuje sumę zwrotu wypłaconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, prowizją oraz wszelkimi kosztami z nim związanymi. Stanowi ono rodzaj zabezpieczenia banku, w przypadku gdy kredytobiorca programu Mieszkania dla Młodych odmówi spłaty należności lub będzie miał problemy z jego regularnym spłaceniem. Wyróżnia się zabezpieczenia: osobiste, czyli prawne - polegające na zapewnieniu bankowi uprzywilejowanej pozycji w dochodzeniu wierzytelności od kredytobiorcy Mieszkania dla Młodych na wypadek jego niewypłacalności. Są to na przykład weksel własny in blanco, poręczenie, przystąpienie do kredytu Mieszkania dla Młodych, cesja z ubezpieczenia nieruchomości czyli przelew wierzytelności na zabezpieczenia z polisy; oraz rzeczowe, czyli materialne - stanowią one cały majątek kredytobiorcy.

Zabezpieczenie kredytu Mieszkania dla Młodych może dotyczyć oprócz majątku kredytobiorcy, także i osób trzecich tzw. poręczycieli, w zależności od tego, jak zostało to sformułowane w umowie z bankiem o kredyt Mieszkania dla Młodych i z reguły jest ono wyższe od udzielanego kredytu. Banki wymagają ustanowienia zabezpieczenia przed wypłatą kredytu lub w krótkim czasie po jego wypłacie. Zdarza się też, że dodatkowo zastrzegają sobie możliwość wystąpienia w trakcie kredytowania o jego wzmocnienie np. jeśli sytuacja finansowa kredytobiorcy się pogorszy, nastąpi rozwód i itp. Wówczas w takiej sytuacji gdy dojdzie do realnego obniżenia wartości zabezpieczenia kredytowanego mieszkania, bank może wystąpić o przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia. W praktyce banki stosują więc kilka różnych form zabezpieczenia jednocześnie, w zależności od wysokości udzielanego kredytu, długości okresu kredytowania, oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy, oceny ryzyka w związku z udzieleniem kredytu.

Prawne zabezpieczenie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych:

 • Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu Mieszkania dla Młodych są:
  hipoteka ustanowiona na mieszkaniu,
  cesja praw z umowy ubezpieczenia mieszkania stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego,
  weksel „ in blanco” Kredytobiorcy wraz z wypełnioną deklaracją wekslową,
  inne zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank.
 • Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:
  ustanowienie hipoteki na innej niż przedmiot kredytowania nieruchomości lub prawie,
  cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy.
 • Bank może uruchomić kredyt przed ustanowieniem zabezpieczeń podstawowych pod warunkiem zabezpieczenia spłaty kredytu na okres przejściowy – tzw. ubezpieczenie pomostowe, niskiego wkładu.

Pamiętajmy jednak, aby z wymaganymi zabezpieczeniami w kredycie hipotecznym programu Mieszkania dla Młodych zapoznać się wcześniej, bo wszelkie ubezpieczenia płatne są z góry i z reguły nie można ich skredytować. Musimy je opłacić gotówką, chyba, że bank oferuje możliwość ich skredytowania, co jest rzadkością. Należy też pamiętać, że koszty składek czterech podstawowych ubezpieczeń kredytów hipotecznych: pomostowych, niskiego wkładu, utraty wartości nieruchomości i tytułu prawnego będą pokrywają sami kredytobiorcy, którzy będą beneficjentami tych ubezpieczeń. Kredytobiorca opłaca ubezpieczenie pomostowe za okres od wypłaty pierwszej raty kredytu do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Wykupuje również ubezpieczenie braku lub niskiego wkładu własnego do czasu, aż spłaci 20 proc. wartości nieruchomości. Obciążany jest także ubezpieczeniem od utraty wartości nieruchomości. Jednak zawsze będzie musiał podpisać cesje z tych ubezpieczeń na rzecz banków, gdyż to stano ich zabezpieczenie spłaty kredytu Mieszkania dla Młodych.

WARUNKI MIESZKANIE DLA MŁODYCH