Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego MdM

wniosek o kredyt MDM

 

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny MdM w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych - składa się w wybranym przez siebie banku, który przystąpił do programu MdM. Bank przekazuje wniosek do weryfikacji do Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego MdM. Do wniosku musimy załączyć:

1. Składamy pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania czy domu w programie MdM,

2. Dołączamy pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,

3. Składamy pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,

4. Dodatkowo załączamy pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Bank może także wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku. Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Szczegółowe informacje składania wniosku o dofinansowanie w programie Mieszkanie dla młodych zawarte są w ustawie o Mieszkaniu dla Młodych (Dz.U.2013.0.1304 - Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi).

Art. 10. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego:

 

1. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego nabywca składa, w terminie do dnia 30 września 2018 r., do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem instytucji kredytującej, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.

2. We wniosku o dofinansowanie wkładu własnego określa się termin wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, uwzględniając zasady, o których mowa w art. 11 przekazanie środków instytucji kredytującej ust. 3, poprzez wskazanie roku i kwartału przewidywanej wypłaty, nie późniejszy jednak niż IV kwartał 2018 r.

3. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 midx2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

4. Do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca dołącza:

1) pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 warunki udzielenia dofinansowania wkładu własnego ust. 1 pkt 2, wraz z pisemnym zobowiązaniem, że warunek ten będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania;

2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 warunki udzielenia dofinansowania wkładu własnego ust. 3;

3) pisemne oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 1 pkt 1;

4) pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 1 pkt 2;

5) pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 2 – w przypadku gdy pierwsze zasiedlenie lokalu mieszkalnego dokonane zostało na warunkach wskazanych w tym przepisie.

5. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania instytucji kredytującej o wystąpieniu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego zdarzenia skutkującego niespełnieniem warunku, o którym mowa w art. 4 warunki udzielenia dofinansowania wkładu własnego ust. 1 pkt 2.

6. Instytucja kredytująca dokonuje weryfikacji i stwierdza, na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez nabywcę, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 4 warunki udzielenia dofinansowania wkładu własnego ust. 1 i 2, art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 1 i 2 oraz art. 7 wysokość dofinansowania wkładu własnego ust. 2.

7. Powierzchnię użytkową mieszkania, o której mowa w art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 1 pkt 3, a także cenę zakupu, o której mowa w art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 1 pkt 4, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku – na podstawie odpowiedniej umowy określającej zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).

8. Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nie została zawarta umowa, o której mowa w ust. 7, instytucja kredytująca dokonuje weryfikacji w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 1 pkt 3 i 4, na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym dotyczącym przedsięwzięcia deweloperskiego.

9. Instytucja kredytująca po dokonaniu weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 4 warunki udzielenia dofinansowania wkładu własnego ust. 1 i 2, art. 5 wymogi w zakresie mieszkania na które może być udzielone dofinansowanie wkładu własnego ust. 1 i 2 oraz art. 7 wysokość dofinansowania wkładu własnego ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie wkładu własnego.

10. Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego:

1) informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9 zasady udzielania finansowego wsparcia ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia lub

2) zwraca nabywcy, za pośrednictwem instytucji kredytującej, wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, ze względu na:

a) brak uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia stwierdzony na podstawie danych, o których mowa w pkt 1,

b) przekazanie przez instytucję kredytującą wniosku po dniu ogłoszenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji, o której mowa w art. 37 przepis przejściowy ust. 1, w przypadku wniosków z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym w roku, którego dotyczy ta informacja,

c) pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku przekazanego przez instytucję kredytującą w dniu ogłoszenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym na rok bieżący w przypadku, o którym mowa w art. 37 przepis przejściowy ust. 3,

d) niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do kolejnego wniosku o dofinansowanie wkładu własnego złożonego przez tego samego nabywcę, w przypadku gdy wniosek przekazany do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem innej instytucji kredytującej nie został zwrócony nabywcy na podstawie innych przepisów niniejszej ustawy, e) złożenie wniosku z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 1.

11. Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, dokonuje wpisu nabywcy do ewidencji, o której mowa w art. 9 zasady udzielania finansowego wsparcia ust. 2 pkt 1, po otrzymaniu od instytucji kredytującej, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia przekazania wniosku na zasadach, o których mowa w ust. 9, informacji o zawarciu z nabywcą umowy kredytu.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, warunkiem przekazania przez instytucję kredytującą informacji, o której mowa w ust. 11, jest dostarczenie instytucji kredytującej umowy, o której mowa w ust. 7, i stwierdzenie przez instytucję kredytującą, że określone w tej umowie powierzchnia użytkowa mieszkania oraz cena zakupu są zgodne z prospektem informacyjnym.

13. Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca nabywcy, za pośrednictwem instytucji kredytującej, wniosek o dofinansowanie wkładu własnego w przypadku:

1) nieotrzymania informacji o zawarciu z nabywcą umowy kredytu, przekazanej przez instytucję kredytującą, w terminie, o którym mowa w ust. 11;

2) dokonania wpisu nabywcy do ewidencji, o której mowa w art. 9 zasady udzielania finansowego wsparcia ust. 2 pkt 1, na podstawie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego złożonego za pośrednictwem innej instytucji kredytującej;

3) uzyskania od instytucji kredytującej informacji o odstąpieniu przez nabywcę, przed wypłatą przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu dofinansowania wkładu własnego, od zawartej z instytucją kredytującą umowy kredytu;

4) niewystąpienia przez instytucję kredytującą z wnioskiem, o którym mowa w art. 11 przekazanie środków instytucji kredytującej ust. 1, w roku, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego jako termin wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat;

5) uzyskania od instytucji kredytującej informacji o utracie uprawnienia nabywcy do uzyskania dofinansowania wkładu własnego w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 5, z wyłączeniem przypadku, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 warunki udzielenia dofinansowania wkładu własnego ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem prawa wskazanego w tym przepisie w drodze spadku;

6) uzyskania od instytucji kredytującej informacji o konieczności zwrotu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 12;

7) uzyskania od instytucji kredytującej informacji o rezygnacji nabywcy z ubiegania się o finansowe wsparcie. 14. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 pkt 3–5, Bank Gospodarstwa Krajowego wykreśla nabywcę z ewidencji, o której mowa w art. 9 zasady udzielania finansowego wsparcia ust. 2 pkt 1. W przypadku, o którym mowa w art. 16 obowiązek zwrotu kwoty dofinansowania w związku z utratą uprawnienia, wykreślenie następuje po dokonaniu przez nabywcę zwrotu środków z tytułu dofinansowania wkładu własnego.

 

WARUNKI MIESZKANIE DLA MŁODYCH