Ubezpieczenie mieszkania - kredyt hipoteczny

ubezpieczenie mieszkania krdyt hipotecznyKupując mieszkanie w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych, bank będzie wymagał od nas corocznego ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ponieważ mieszkanie będzie zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Będzie wymagane opłacenie co roku składki polisy z cesją na bank, aż do spłacenia ostatniej raty. Jest to warunek do uruchomienia kredytu hipotecznego na kupno mieszkania na kredyt z dotacją programu Mieszkania dla Młodych. Bank precyzuje rodzaj wymaganej polisy, pozostawiając klientowi swobodę wyboru ubezpieczyciela. Wymaga się jednak by ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych było z sumą ubezpieczenia równą co najmniej kwocie zaciągniętego kredytu oraz posiadała zapis cesji na rzecz banku. Cesja na rzecz banku to prawo z umowy ubezpieczenia kredytobiorcy, w którym bank w zamian za udzielenie kredytobiorcy kredytu hipotecznego uzyskuje prawo do domagania się odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Obligatoryjne ubezpieczenie kredytu hipotecznego w programie Mieszkanie dla Młodych obejmuje: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego. Może zostać rozszerzone o ubezpieczenia z pakietu ubezpieczeń dodatkowych takich jak: ubezpieczenie ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Zakres ubezpieczenia kredytu hipotecznego od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, powódź, huragan, lawinę, osunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu, katastrofę budowlaną, akty terroru, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, zapadanie się ziemi, grad, napór śniegu, dym i sadza, zalanie, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew lub masztów, przepięcie, wandalizm.

Okres ubezpieczenia kredytu hipotecznego w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych liczone jest odrębnie dla każdej polisy ubezpieczonego mieszkania i trwa 12 miesięcy. Rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się: 1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, 2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia, 3) z dniem przejścia prawa własności ubezpieczonego mienia na inną osobą, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę tego mienia, 4) z dniem następnym po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu w Mieszkania dla Młodych, 5) z dniem następnym po dniu, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie rezygnacji z ubezpieczenia, pod warunkiem złożenia Ubezpieczycielowi oświadczenia w przedmiocie rezygnacji przez Bank, 6) z dniem rozwiązania umowy kredytu Mieszkania dla Młodych.

WARUNKI MIESZKANIE DLA MŁODYCH