Rozwód a Mieszkanie dla Młodych

rozwód mieszkanie dla młodychRozwód z punktu widzenia kredytu hipotecznego i dotacji z programu Mieszkanie dla Młodych. Jako małżeństwo kupiliście mieszkanie z dotacją Mieszkanie dla Młodych jako wspólni kredytobiorcy, a teraz chcecie złożyć pozew o rozwód. Zastanawiacie się jak będzie wyglądała kwestia podziału majątku i co się stanie ze wspólnie zaciągniętym kredytem hipotecznym? Czy będzie można podzielić mieszkanie i kredyt hipoteczny, bez zwrotu dotacji z Mieszkanie dla Młodych? Czy trzeba zwrócić dotacje z Mieszkania dla Młodych? Jedno jest pewne. Kredyt hipoteczny w programie Mieszkanie dla Młodych zaciągnięty wspólnie nawet po orzeczenie rozwodu między małżonkami nic nie zmienia z punktu widzenia zaciągniętego kredytu hipotecznego i obowiązuje w takim samym kształcie jak przed rozwodem. Mimo powstania rozdzielności majątkowej po rozwodzie, byli małżonkowie dalej pozostają dłużnikami solidarnym z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego Mieszkanie dla Młodych, który zaciągnęli wspólnie jako małżeństwo. Oznacza to, że każdy z nich nadal pozostaje kredytobiorcą odpowiedzialnym za spłatę całości kredytu, a bank może żądać tego od obojga łącznie bądź od każdego z nich z osobna zgodnie z art. 366 § 1 kodeksu cywilnego.

ROZWÓD - MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Kredyt hipoteczny zaciągnięty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mimo orzeczenie rozwodu pomiędzy kredytobiorcami nie powoduje, że otrzymana dopłata do wkładu własnego przy zakupie mieszkania musi być zwracana. W ustawie Mieszkanie dla Młodych nie ma przepisów, które przewidują skutki tego rodzaju. Przeniesienie kredytu i prawa własności kupionego mieszkania na jednego z kredytobiorców również nie będzie skutkować takimi konsekwencjami. Należy jednak pamiętać, że z dobrodziejstwa dopłaty w ramach programu Mieszkania dla Młodych można skorzystać tylko raz. Po rozwiedzie nie będziemy mogli kolejny raz skorzystać z dopłaty przy zaciąganiu kredytu z nowym partnerem, czy jako tzw. singiel w programie Mieszkanie dla Młodych. Ponieważ umowa o kredyt hipoteczny zawarta z bankiem w czasie trwania małżeństwa nie przestaje obowiązywać w przypadku rozwodu czy podziału majątku.

Dla banku najważniejsze jest to, aby spłata zaciągniętego kredytu hipotecznego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych przebiegała według umowy kredytowej i harmonogramu. Jeśli któryś z byłych małżonków nie będzie dysponował pieniędzmi na regularną spłatę kredytu hipotecznego, wtedy bank upomni się o swoje pieniądze u każdego z byłych małżonków. Każdy z byłych małżonków bowiem jest wciąż dłużnikiem banku i odpowiada całym swoim majątkiem, nie zaś tylko mieszkaniem kupionym za kredyt hipoteczny w programie Mieszkanie dla Młodych. W przypadku zaprzestania terminowej spłaty kredytu po orzeczeniu rozwodu, bank może wszcząć egzekucję z całego majątku obydwojga byłych małżonków, czyli także z innych nieruchomości, z rzeczy ruchomych, rachunków bankowych, wynagrodzenia, emerytury itd. Rozwód i ustanowienie między małżonkami rozdzielności majątkowej powodują, że małżonkowie w częściach równych są zobowiązani do spłaty kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, zmniejsza wartość majątku wspólnego. W przypadku wspólnego mieszkania na kredyt hipoteczny kupionego za kredyt hipoteczny Mieszkanie dla Młodych, podziału należy dokonać w formie aktu notarialnego. Małżonkowie dzielą więc między siebie to, co wspólnie kupili – mieszkanie kupione z dotacją Mieszkanie dla Młodych, a jeśli są zgodni mogą zawrzeć w akcie notarialnym, że będą wspólnie spłacać ciążące na nich długi - taka możliwość istnieje jeśli dzielą majątek w umowie. Natomiast jeśli podział jest dokonywany sądownie sytuacja wygląda inaczej. W przypadku kredytu mieszkaniowego pozostającego do spłaty po rozwodzie, sąd nie dokona jego podziału tylko przyzna mieszkanie jednemu z małżonków. Jeśli nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym Mieszkania dla Młodych, który małżonkowie zaciągnęli wspólnie, to obydwoje mają obowiązek jego spłaty, chyba że sąd zdecyduje, iż zobowiązanie do spłaty spada na jednego z małżonków. Zobowiązanie sądowe czy akt notarialny jest wiążący pomiędzy małżonkami, jednak nie wywiera bezpośredniego skutku wobec banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Takie porozumienie skuteczne będzie dopiero gdy bank udzieli zgody na przejęcie zobowiązania przez drugiego z małżonków na podstawie umowy oraz przepisów art. 519 i niżej kodeksu cywilnego.

Umowa kredytowa zawarta z bankiem w czasie trwania małżeństwa, po rozwodzie nadal obowiązuje. Oczywiście, w sytuacji gdy małżonek zwolniony przez sąd z obowiązku płacenia rat kredytu hipotecznego zostanie przez bank wezwany do zapłaty i ureguluje dług, może dochodzić od byłego współmałżonka roszczenia regresowego. Wymaga to jednak, w braku dobrowolnej zapłaty, wszczęcia postępowania sądowego. Ratunkiem w tej sytuacji jest próba renegocjacji umowy kredytu hipotecznego z bankiem, na mocy której w miejsce obojga małżonków, zostanie jeden z nich, biorąc na siebie obowiązek spłaty kredytu. Oczywiście będzie on mógł się domagać spłaty części należności z kredytu hipotecznego od drugiego małżonka. Trzeba jednak pamiętać o tym, że bank nie musi się zgodzić na opisaną wyżej zmianę umowy kredytu hipotecznego. Mimo, że zgodnie z obowiązującą w polskim systemie prawnym zasadą swobody umów, umowa kredytu hipotecznego może być zmieniona, to należy liczyć się z faktem, że dla banku, posiadanie po stronie kredytobiorcy dwóch osób jest bardziej dogodne niż jednej. Jeśli jednak zarobki i zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego np. w postaci przedstawienia dodatkowych poręczycieli przez jedno z byłych małżonków wyda się wystarczające, wówczas bank nie powinien sprzeciwić się takiej zmianie w umowie kredytowej. Fundamentalną kwestią dla takiego rozwiązania będzie wyliczenie zdolności kredytowej dla tego małżonka, który ma kredytobiorcą pozostać. Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Bank będzie ją skrupulatnie badał, aby w wyniku zmiany i odłączenia jednego z kredytobiorców nie doprowadzić do pogorszenia spłaty kredytu hipotecznego.

WARUNKI MIESZKANIE DLA MŁODYCH